Sıkça Sorulanlar

Marka tescili ile şirket unvanı birbirinden farklı şeylerdir. Şirket unvanlarında küçük bir değişiklik ile yeni bir unvan alınabilmektedir. Unvanınızı başka bir rakip firma tescil ettirdiği zaman şirket unvanı hiçbir koruma sağlamaktadır.Marka tescilini aldığınız zaman hem unvanınızı hem ürünleriniz korumuş olursunuz .

Marka tescil başvurusu TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNE yapılır .Marka tescilini marka başvurusunu kişinin kendisi veya Marka ve patent ofisleri ile yapabilir.

556 sayılı KHK’ya göre Marka Tescil Belgesi başvurudan yaklaşık 6 ay sonra gelir.Bu süreçte herhangi bir değişiklik olmamaktadır. İtiraz geldiği zaman süreler değişmektedir.

Firmamız marka başvurusu yapmadan önce veri tabanından benzer marka olup olmadığı konusunda ücretsiz araştırma yapmaktadır. Fakat bu veri tabanı kabulü gelmiş markaları içermektedir. Bu markalar içinden uzmanlarımız benzer olan markaları çıkarıp riskleri söyleyerek başvuruyu yapmaktadır.Yüzde yüz garanti diye TESCİL yoktur.

Tescilli bir markayı kullanmak 2 yıldan başlayan 4 yıla kadar çıkabilen hapis ve para cezalarını, malların toplatılmasını, maddi ve manevi tazminat ödenmesini gerektirebilir. Cezai ve hukuki yaptırımlar marka sahibinin şikayetine bağlıdır.

Tescil edilen marka sadece tescil edildiği ülkelerde geçerlidir.Tescil edilmeyen ülkelerde herhangi bir koruma sağlamaktadır.

Türkiye’de marka tescilinde sorumlu resmi kurum Türk Patent Marka Kurumu (TPMK)dir. Fakat müracaat edip gerçek hak sahiplerine, hak sahiplerini TPMK gibi yetkili ve sicile kayıtlı resmi marka Vekillerine tanınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olup ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler marka başvurusu yapabilir. Yurt dışından marka başvurusu yapmak isteyenler ise Paris Sözleşmesine üye olan ülkelerin vatandaşları Türkiye’de marka başvurusu yapabilirler.

a) Şekli ve kapsamı yönetmelikte belirlenen, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri de içeren başvuru dilekçesi,b) Markanın yayına ve çoğaltılmaya elverişli örneği,c) Markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin listesi,d) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı,e) Sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı,f) Marka vekili tayin edilmiş ise vekâletname,g) Başvuru sahibi tüzel kişi ise imza sirküleri,h) Başvuru sahibinin ticaretle uğraştığını gösterir belge.Bir marka tescil başvurusunun geçerliliği için, başvuru harcının, marka başvurusu araştırma, inceleme ve değerlendirme ücretinin başvuru ile birlikte ödenmesi ve beş adet örneğinin verilmesi şarttır. (KHK. M. 81; Yön. M. 13)

Tescil edilen markalar 10 yıl süreyle korunur. Onuncu yılda markalar yenilenebilir ve marka sahibi firma yaşadığı sürece (markanın da yaşaması istenirse) 10 yılda bir yenilenerek koruması süresiz olarak uzatılabilir.Markaların tescilinden sonra tescil edildiği gibi 5 yıl içinde kullanılması gereklidir

Marka tescili markalaşma stratejisinin önemli bir parçası, hatta temeli sayılabilir. Seçilecek markanın yanlış seçilmesi, resmi işlemlerde bilgi eksikliğinden veya kişisel ihmalkârlıktan dolayı hak kaybı, gelen itirazlara cevap verilememesi veya red kararlarına itiraz edilememesi gibi sebeplerden dolayı markanın tescil edilememesi veya eksik bir koruma elde edilmesi mümkündür. Bu ise gelecekte tüm yatırımların üzerine yapılacağı markanın risk altında olması anlamına gelir. Sektörde risk taşıyan şartlardan dolayı markanın sistemli bir şekilde korunması en kritik konulardan biridir.

Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli markayla aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması, Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dâhil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması, Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamı mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanılması halinde, tescili istenen işaretin kullanılmasıyla tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması, gibi durumlarda marka sahibinin, izni alınmadan kullanılan markasının kullanılmasını önlenme hakkı vardır.

-İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması, -İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması, -İşareti taşıyan malın ithali veya ihracı, -İşaretin teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarda kullanılması, marka sahibi tarafından kısıtlanabilir

556 sayılı Kararname´nin, tescilli markalara sağladığı koruma a) Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli markayı, benzerlerini ve halk üzerinde tescilli marka ile karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılmasının önlenmesini isteme, b) Tescilin hukuki olarak sağlayacağı tescilli bir markanın başkasına devir edilebilirliği, miras yolu ile intikal edilebilirliği, kullanma hakkının lisans konusu olabilirliği, rehin ve teminat olarak gösterilebilirliği gibi haklardır. Bu tür haklar başvurular için de geçerlidir. Tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar.

Marka devri; markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı üçüncü şahıslara devredilmesidir. Mahkeme kararının sonucu olan devir hariç markanın devri yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır. Markalar siciline kaydedilmeyen devir, üçüncü kişilere karşı marka hakkı olarak ileri sürülemez. Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da devrini kapsar. Bu hüküm, işletmenin devrine, sözleşmeden doğan yükümlülük halinde uygulanır. Marka devrinin sicile işlenmesi için, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmesi gerekir. Ayrıca tescilli bir markanın devri sırasında, devredenin, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan ve benzer mal veya hizmetler için tescilli başka markaları bulunuyorsa, bu markalarının da devredilmesi gerekir. Aksi halde devir işlemi Enstitü tarafından yapılmaz.

Marka sahibinin tescil sonrası unvanını, şirket nevini (çeşidini) ve adresini değiştirmiş olması durumudur. Bu değişikliklerin markalar siciline işlenmesi gerekir.Söz konusu değişiklikler ya marka sahibinin talebi üzerine yapılır, ya da marka sahibinin yeni bir marka başvurusu sırasında tespit edildiğinde, markalar sicilinde adına kayıtlı bulunan markalarının ve başvurularının tamamı üzerinde bu değişikliklerin yapılması Enstitü tarafından istenir ve yapılır. Bu tür değişiklikler marka tescil başvurularına da uygulanabilir.

Uzman SSS

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir. .

Marka Patent firmaları için hazır site